Skyltar/tavlor

Bild: Hastighetstavla i Nymölla
Hastighetstavla i Nymölla utanför Bromölla 2004.

Längs järnvägarna finns liksom utmed vägarna en rik flora av skyltar. I järnvägsvärlden kallar man dock skyltarna för tavlor. En del påminner om trafikmärken och är enkla att förstå, till exempel hastighetstavlor. Andra har ett mer kryptiskt utseende - som urkopplingstavlan som liknar en uttråkad gubbe. Här kan du lära dig vad de vanligaste tavlorna betyder!

På den här sidan kan du läsa mer om skyltar/tavlor. På de andra sidorna om järnvägens uppbyggnad kan du läsa om spår, kontaktledning och signaler.

 

Signalpunktstavla
Bild: SignalpunktstavlaBild: SignalpunktstavlaBild: Signalpunktstavla
Signalpunktstavla. Markerar signal i trafikeringssystemet ERTMS som saknar optiska huvudsignaler. Markerar en infartssignalpunkt eller mellansignalpunkt (används i kombination med kvadratisk märktavla med trafikplatsens förkortning), alternativt utfartssignalpunkt eller linjesignalpunkt (rund märktavla).
Betydelse:
För tågfärd och spärrfärd: ”stopp” om inte färden har fått ett körtillstånd som gäller förbi tavlan.
För växling: ”stopp” om inte växlingen i samband med starttillstånd har fått tillstånd att passera tavlan.
Hastighetstavlor 
Bild: Skylt
Visar största tillåtna hastighet (sth) i kilometer per timme (km/h)
Bild: Skylt
Används på sträckor med ATC där hastigheten är minst 160 km/h, pil nedåt betyder att sträcka med lägre hastighet börjar (exakt hastighet ges genom ATC-besked i förarhytten)
Bild: Skylt
Används på sträckor med ATC där hastigheten är minst 160 km/h, pil uppåt betyder att sträcka med högre hastighet börjar (exakt hastighet ges genom ATC-besked i förarhytten)
Bild: Skylt
Hastighetstavla med tilläggstavla för ATC-överskridande (innebär att vissa tåg får köras med högre hastighet, vilken framgår av ATC-besked)
Orienteringstavlor

förvarnar om kommande tavlor, stationer, signaler, vägskydd m m. Består av en triangelformad tavla med en eller flera tilläggstavlor. Här visas bara några exempel.

Bild: Skylt
Orienterar om att huvudsignal kommer, används om fristående försignal till huvudsignalen saknas (därav den runda skylten som liknar en försignal)
Bild: Skylt
Orienterar om kommande trafikplats, bokstavskombinationen är trafikplatsens signatur
Bild: Skylt
Orienterar om att följande hastighetstavla kommer att visa lägre hastighet (anges i siffror). Vanligen placerad en kilometer före hastighetstavlan.
Bild: Skylt
Orienterar om vägskyddsanläggning, betyder att lokföraren ska kontrollera att vägförsignal eller vägsignal visar rörelse tillåten
Ljudsignaltavlor
Bild: Skylt
Anger att lokföraren ska ge ljudsignalen "tåg kommer" (en ca tre sekunder lång signal)
Bild: Skylt
Ljudsignaltavla med tilläggstavla "dagtid", anger att "tåg kommer" endast ska ges mellan kl 6.00 och 22.00
Bild: Skylt
Ljudsignaltavla med tilläggstavla "arbetsplats", anger att "tåg kommer" ska ges upprepade gånger tills arbetsplatsen passerats
Bild: Skylt
Ljudsignaltavla med tilläggstavla "vägskydd", anger att "tåg kommer" ska ges inte bara vid tavlan utan även vid en punkt mellan tavlan och vägkorsningen
Nedkopplings-, urkopplings- och inkopplingstavlor

används vid skyddssektioner i kontaktledningen
(skyddssektion = sektion av kontaktledning som kan kopplas ur)

Bild: Skylt
Nedkopplingstavla utan signallampa, anger att drivmotorströmmen ska vara frånslagen på fordon med uppfälld strömavtagare innan tavlan passeras
Bild: Skylt
Nedkopplingstavla med signallampa
Släckt lampa: motorströmmen ska vara frånslagen på fordon med uppfälld strömavtagare innan tavlan passeras
Tänd lampa: Drivmotorströmmen kan vara inkopplad
Bild: Skylt
Urkopplingstavla, anger att huvudbrytaren ska vara frånslagen på fordon med uppfälld strömavtagare innan tavlan passeras
Bild: Skylt
Inkopplingstavla, anger att huvudbrytaren åter kan slås till när fordon med uppfälld strömavtagare har passerat tavlan
ATC-relaterade tavlor
Bild: Skylt
Betydelse fristående: Förvarningstavla, förvarnar om kommande hastighetstavla som visar lägre hastighet, hastigheten ges genom ATC-besked i förarhytten.

Betydelse tillsammans med signal: Tilläggstavla ATC-restriktion, varnar för att restriktivt ATC-besked kan komma, t ex hastighetsbegränsning.
Bild: Skylt
Försignalbaliser, utmärker fiktiv försignal. En fiktiv försignal har samma funktion som en riktig försignal men en optisk signal saknas och signalbeskedet ges genom ATC-besked i förarhytten istället.
Bild: Skylt
Repeterbaliser. Repeterbaliser upprepar ett tidigare ATC-besked.
Uppehållstavlor (kallas även U-tavlor)
Bild: Skylt
Visar stopplats för persontåg, finns på stationer
Bild: Skylt
U-tavla med siffror, visar var ett persontåg med en viss längd ska stanna. Siffrorna anger tåglängd i meter.
Bild: Skylt
Som vit U-tavla med siffror men anger också att p g a ATC-balisers placering bör tåg inte stanna mellan tavlan och nästa U-tavla
Olika tavlor

Påstignings-tavla

Bild: Skylt
Anger att persontåg ska stanna för resande, finns ofta på mindre hållplatser. Tavlan sitter på en stolpe och resenären riktar själv tavlan mot det håll tåget kommer ifrån. Smeknamn: plåtstins.

Slutpunkts-tavla

Bild: Skylt
Kallas även S-tavla. Anger en tågvägs slutpunkt (tågväg = trafikteknisk term för de spår ett tåg ska använda på en station under sin färd).

Dvärgsignal-sluttavla

Bild: Skylt
Anger slutpunkten för en signalsträcka från en dvärgsignal, används om inte signalsträckan slutar vid en annan signal, stoppbock eller liknande

Ogiltighetstavla

Bild: Skylt
Sätts på signal (som i detta exempel) eller tavla som inte är i bruk

Ploglyfttavla

Bild: Skylt
Betyder att förare på plogfordon ska ta upp plogen p g a hinder. Finns ofta vid t ex vägkorsningar. Kan även vara fyrkantig.

Kilometertavla

Bild: Skylt
Anger avståndet från en viss punkt, oftast banans utgångsstation

Lutningsvisare

Bild: Skylt
Visar kommande lutning/stigning i längd och promille. Kan även vara blå med vit text.

Hindertavla

Bild: Skylt
Betyder stopp, placeras på spår som av någon anledning inte kan trafikeras

Huvudsignal-tavla

Bild: Skylt
Betyder stopp, används när infartssignal tillfälligt saknas

Vågsignaltavla

Bild: Skylt
Betyder sakta, finns vid vagnvågar

Stoppförbuds-tavla

Bild: Skylt
Betyder att fordon inte får stannas så att strömavtagare hamnar mellan två stoppförbudstavlor, finns t ex vid skyddsektioner i kontaktledningen
Elspärrsignaler
Bild: Skylt
Betyder stopp för fordon med uppfälld strömavtagare, används t ex på lastspår
Bild: Skylt
Betyder stopp för fordon med uppfälld strömavtagare om inte besked lämnats om att kontaktledning är tillkopplad
Märktavlor

finns på signaler och visar trafikplatsens signatur och signalens beteckning

Bild: Skylt
Fyrkantig märktavla finns på infartssignaler, mellansignaler och utfartssignaler
Bild: Skylt
Rund märktavla finns på utfartsblocksignaler och mellanblocksignaler

 

Bild: Signal med ogiltighetstavla i Lund 2004
Signal med märktavla och ogiltighetstavla i Lund 2004.

Bild: Kilometertavla i Karlsborg 2004
Kilometertavla i Karlsborg 2004.

Bild: Elspärrtavla vid lastspår i Markaryd 2004
Elspärrtavla vid lastspår i Markaryd på banan Hässleholm-Eldsberga 2004. "L1" betyder lastplats 1.

Bild: Lutningsvisare i Taxinge Näsby 2000
Lutningsvisare sedd inifrån hytten på en Y7-motorvagn vid Taxinge Näsby på museibanan ÖSlJ 2000.

Bild: Orienteringstavla för vägskydd i Timsfors 2004
Orienteringstavla för vägskydd i Timsfors på banan Markaryd-Traryd 2004.

Bild: U-tavlor med siffror i Hässleholm 2004
U-tavlor med siffror i Hässleholm 2004. Siffrorna anger att ett tåg som t ex är 120 meter långt ska stanna vid den skylten.
Bild: Nedkopplingstavla med signallampa i Teckomatorp 2004
Nedkopplingstavla med signallampa i Teckomatorp på linjen mot Eslöv 2004

Bild: Hindertavla i Kristianstad 2003
Hindertavla i Kristianstad 2003. Visar att spåret inte är fritt för trafik.

Bild: Ploglyfttavla mellan Karpalund och Hanaskog 2004
Ploglyfttavla på järnvägen Karpalund-Hanaskog 2004.

Bild: Nyare typ av lutningsvisare i Nynäsgård på linjen Älvsjö-Nynäshamn 2004
Nyare typ av lutningsvisare i Nynäsgård på linjen Älvsjö-Nynäshamn 2004.

Bild: Påstigningstavla i Fårhult på linjen Hultsfred-Västervik 1999
Påstigningstavla i Fårhult på smalspårsbanan Hultsfred-Västervik 1999.

Bild: Repeterbaliserstavla i Rydsgård 2004
Repeterbalisertavla i Rydsgård på Ystadbanan 2004. ATC-baliserna syns i spåren till vänster och till höger om skylten.

Annons

Beställ t-shirts och andra varor med järnvägsmotiv