Bild: Tåg mot Mönsterås bruk passerar MönsteråsGreen Cargo T44 352 med godståg mot Mönsterås bruk passerar det före detta stationshuset i Mönsterås i maj 2004. Foto Markus Tellerup.
Innehåll
Historia & Fakta
Trafik
Beskrivning
Mer om banan
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Trafik: Godstrafik
  • Öppnad: 1902
  • Spårvidd: 1435 mm (urspr 891 mm Blomstermåla-Mönsterås)
  • Längd: 20 km
  • Dubbelspår: Nej
  • Elektrifierad: Nej
  • Fjärrblockering: Nej
  • ATC: Nej

Historia

Godsbanan från Blomstermåla till Mönsterås är en rest av Mönsterås Järnväg som ursprungligen hette Mönsterås-Åsheda Järnvägsaktiebolag (MÅJ).

Som namnet säger var tanken att bygga en järnväg från Mönsterås till Åseda, något som aldrig blev verklighet. Avsikten med järnvägen var att skapa en bra järnvägsförbindelse från Mönsterås både till Växjö (med byte i Åseda till den existerande banan mellan Åseda och Växjö) och till Kalmar (med byte i Sandbäckshult till Kalmar-Berga Järnväg). I oktober 1902 invigdes den första sträckan mellan Mönsterås och Sandbäckshult. I likhet med de nämnda anslutande banorna byggdes järnvägen med 891 mm spårvidd.

Banan som aldrig nådde sitt mål

Ekonomiska svårigheter fördröjde sedan banans fortsatta framväxt. 1905 hade man iallafall byggt järnvägen vidare västerut från Sandbäckshult till Alsterbro. 1910 fick banan nya ägare och så småningom kunde arbetet fortsätta vidare mot Åseda. Till Kråksmåla stod banan klar år 1913 och 1916 nåddes Fagerhult. Närmare Åseda än så kom man aldrig. Ekonomin var fortsatt dålig och efter att både Kalmar stad och staten nekat bidrag återstod bara att förstatliga banan vilket skedde 1940. Problemen för banan bottnade i att den till stor del gick genom ödebygd och varken persontrafik eller godstransporter (främst skogsprodukter) blev vad man hoppats på.

Bild: MÅJ C 11 i Faringe 2004
Mönsterås-Åseda Järnvägs tredjeklassvagn C 11 finns bevarad och renoverad till originalskick vid museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar. Vagnen var en av fyra som levererades till MÅJ från vagnfabriken i Falun år 1903. Foto i Faringe 2004.

Isolerat normalspår

Någon uppryckning av trafiken kom det aldrig att bli heller under SJ-tiden. 1959 inställdes persontrafiken mellan Fagerhult och Sandbäckshult och tre år senare även mellan Sandbäckshult och Mönsterås. Godstrafiken lades ner 1963 från Fagerhult till Sandbäckshult men Mönsterås bruk (som anlagts 1958) var alltjämt i behov av järnvägsförbindelse. Normalspåriga godsvagnar transporterades vid denna tid på överföringsvagnar mellan Kalmar och Stubbemåla varifrån de gick på så kallade vagnbjörnar (lastbilssläp för godsvagnar) till bruket. Åtgärder för att rationalisera denna omständliga transportmetod behövdes. Därför förlängdes banan från Mönsterås station till Mönsterås bruk, ett arbete som stod färdigt 1972. Detta byggdes då med normal spårvidd. Två kilometer av den befintliga banan breddades samtidigt - från Stubbemåla till Mönsterås. I över ett år var detta en isolerad normalspårig järnväg, men i november 1973 var breddningen av hela banan från Kalmar genomförd.

Trafik

Green Cargo kör 1-2 gånger varje vardag mellan Kalmar och Mönsterås bruk. Tågen dras av diesellok typ T44/Td. Tidvis förekommer leveranser av skogsråvara till bruket i regi av andra trafikföretag.

Beskrivning

Banan tar av från Stångådalsbanan vid Sandbäckshult (0 km) som ligger strax norr om Blomstermåla (Bma). Sandbäckshult ingår numera i Blomstermåla station. I samband med breddningen 1973 byggdes ett nytt anslutningsspår så att godstågen från Kalmar slapp byta körriktning i Sandbäckshult. Anslutningen ligger en bit söder om före detta Sandbäckshults station.

Järnvägen passerar inga större samhällen på väg till Mönsterås men en station har en gång funnits i Tålebo (4 km). I Mönsterås (Mss, 12 km/km 0) står stationshuset ännu kvar och rymmer bland annat ortens turistbyrå. Den skyddade Östersjöhamnen längst inne i Mönsteråsviken, som historiskt varit ortens livsnerv, ligger nära stationen. Från Mönsterås fortsätter banan upp till Mönsterås bruk (Mssb, 20 km) som ligger längre upp längs kusten en dryg halvmil norr om Mönsterås.

Bild: Järnvägen vid MönsteråsVid Mönsterås går banan längs Mönsteråsviken.
Bild: Tåg mot Mönsterås vid TåleboFörmiddagens tåg mot Mönsterås rullar genom skogen vid Tålebo den 10 juni 2004. Foto Tomas Jonsson.

Mer om banan

- Kjell Aghult, Lars-Olof Lind, Gunnar Sandin: Järnvägsdata med trafikplatser, Svenska Järnvägsklubben 2009
- Mönsterås Järnväg. I Kalmar Nations Skriftserie, vol 53, Uppsala 1978
- Björn Edman: Mönsterås-Åseda J ärnväg, Svenska Järnvägsklubbens skriftserie nr 80, 2007
- Gösta Björe: Bromslös dressinfärd på MÅJ, tidskriften Tåg nr 7/1984
- Peter Sjöquist: På besök i Abbetorp, tidskriften Tåg nr 7/1984
- Lars Elfversson: Mönsterås-Åseda Järnväg, tidskriften Tåg nr 4/1989
- Björn Edman: Mönsterås-Sandbäckshult fyller 100 år, tidskriften Tåg nr 11/2002
- Lars Granström: MÅJ C 11 - ny skönhet på ULJ, tidskriften Tåg nr 8/2003

Annons

Banor i Götaland

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny